Koroonaviirus ja muudatused kliiniku töökorralduses ›

Nova Vita andmetöötlustingimused

1. Isikuandmete vastutav töötleja on:

Aktsiaselts Nova Vita Kliinik
A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316
novavita@novavita.ee
(edaspidi “Nova Vita” või “Meie)

2. Andmekaitsespetsialist

WHTPR L&C OÜ
kart.pormeister@whitepaper.ee

3. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid

Isiskuandmete töötlemise aluseks on:

 • kliendi selgesõnaline nõusolek;
 • andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmine ja/või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine vastavalt andmesubjekti taotlusele;
 • ja/või Meie juriidilise kohustuse täitmine;
 • tervishoiuteenuse või ravi osutamine.

Töö isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • tervishoiu- ja eriarstiabi osutamiseks;
 • meie lepinguliste suhete ja muude kohustuste täitmiseks;
 • kliendisuhete haldamiseks.

4. Milliseid isikuandmeid töötleme?

Me võime, olenevalt konkreetsest osutatavast teenusest, töödelda klientide või teiste andmesubjektide (nt sugurakudoonorite) alljärgnevaid isikuandmeid:

 • Põhiandmed*, näiteks nimi, sünnikuupäev, vanus, identifitseerimisnumber, amet, perekonnaseis, abikaasa/elukaaslase nimi, sugu, emakeel, rahvus;
 • Andmesubjekti kontaktandmed*, näiteks e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress;
 • Andmesubjekti meditsiinilised andmed, näiteks kroonilised haigused, igapäevaselt tarbitavad ravimid, psühholoogiline tervis, allergiad, pikkus, kaal, viljatusega seotud küsimused, varasemad ravid,
 • Kahjulikud harjumused, näiteks informatsioon suitsetamise, alkoholi tarbimise ja narkootikumide tarvitamise kohta.
 • Kliendisuhte ja lepingu andmed, näiteks varasemate ja kehtivate lepingute ja tellimuste informatsioon (sugurakkude ja embrüote säilitamine), kirjavahetus kliendiga ja muu teave kliendisuhte osas.

Tärniga tähistatud isikuandmete töötlemine on meievahelise lepingulise ja/või kliendisuhte loomiseks kohustuslik. Ilma vajaliku informatsioonita ei saa me teenust osutada.

5. Kus kohast saame isikuandmeid?

Me saame teavet peamiselt järgmistest allikatest, nt. andmesubjektilt, teistelt tervishoiutöötajatelt, Tervise Infosüsteemist (www.digilugu.ee).

Käesolevates andmekaitsetingimustes nimetatud põhjustel võime koguda ja ajakohastada kohaldatavate seaduste ja määruste piires isikuandmeid avalikult kättesaadavatest allikatest, mis põhinevad ametiasutustelt või muudelt kolmandatelt isikutelt saadaval informatsioonil.

6. Kellele isikuandmeid avaldame ja kas edastame isikuandmeid väljaspoole EL-i või EMP-i?

Me töötleme informatsiooni ise ja kasutame kolmandaid isikuid, kes võivad töödelda isikuandmeid Meie nimel ning jaoks (näiteks oleme tellinud IT-haldusteenuse väliselt teenusepakkujalt, kelle serverisse on andmed salvestatud. Serverit kaitseb ja haldab väline teenusepakkuja).

Sõltuvalt pakutavast teenusest võime avaldada isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes kehtivate seaduste ja määruste piires.

Reeglina Me ei edastada isikuandmeid väljaspoole EL/EMP piirkonda. Üksnes erandjuhtudel võime edastada isikuandmeid väljaspoole EL/EMP piirkonda (näiteks kui andmesubjekt on huvitatud sugurakkude või embrüote ekspordist, siis on vajalik andmesubjekti andmete edastamine vastuvõtvale kliinikule).

Olukordades, kus selline edastamine või Töötlemine aset leiab, kohaldatakse sellisele edastamisele Euroopa Komisjoni otsust 2010/87/EU, mis käsitleb Isikuandmete edastamist väljaspool EL/EMP piirkonda, või kohaldatakse sellise edastamise või töötlemise suhtes sarnast õigusliku kaitset, mis on EL isikuandmete kaitse üldmäärusega (2016/679) heaks kiidetud.

7. Kuidas Me isikuandmeid kaitseme ja kui kaua neid säilitame?

Nova Vita hoiab andmesubjektile tervishoiuteenuse osutamise ajal teatavaks saanud andmesubjekti isikuandmeid, sh informatsiooni andmesubjekti tervisliku seisundi ja eraleu kohta, konfidentsiaalsena.

Ainult need Meie töötajad, kellel on oma tööülesannetest tulenevalt õigus töödelda isikuandmeid, omavad õigust kasutada andmetöötlussüsteeme, mis sisaldavad isikuandmeid. Igal kasutajal on andmetöötlussüsteemi sisenemiseks isiklik kasutajanimi ja parool, st juurdepääs isikuandmetele antakse üksnes autentitud kasutajatele, tuginedes rollipõhisele printsiibile.

Informatsiooni kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste meetmete abil.

Andmebaasid ja nende varukoopiad asuvad lukustatud ruumides ja neile pääsevad ligi ainult eelnevalt kindlaks määratud isikud.

Palun pange tähele, et klõpsates mis tahes linki Nova Vita veebilehel, mis suunab Teid Nova Vita veebilehelt mõne kolmanda isiku veebilehele, ei oma Nova Vita nende veebilehtede üle kontrolli ning Nova Vita ei vastuta nende kolmandate isikute tegude eest isegi olukorras, kui nende veebilehtede vahel eksisteerib teatav seos. Enne kui lähete Nova Vita veebilehe kaudu mõne kolmanda isiku veebilehele soovitame Teil enne andmete jagamist tutvuda konkreetse veebilehekülje andmekaitsetingimustega.

Säilitame isikuandmeid nii kaua, kui see on andmete töötlemiseks vajalik ja üksnes seadustes ja määrustes ettenähtud tähtaegade jooksul.

Vaatame regulaarselt üle andmete säilitamise vajadust, võttes seejuures arvesse kohaldatavat õigust. Lisaks, võtame tarvitusele kõiki mõistlikke meetmeid, et Me ei säilitataks isikuandmete töötlemise eesmärkidega vastuolus olevaid, vananenud või ebatäpseid isikuandmeid. Parandame või kustutame sellised andmed viivitamatult.

8. Millised õigused on Teil kui andmesubjektil?

Andmesubjektina on Teil õigus omada juurdepääsu Teid puudutavatele isikuandmetele ning Teil on õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist. Teil on samuti õigus võtta tagasi või muuta oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek ning Teil on õigus isikuandmete ülekandmisele.

Andmesubjektina on Teil õigus, vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele ning õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Oma konkreetsest olukorrast lähtudes on Teil õigus esitada igal ajal vastuväiteid, et Teie kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel, kui andmete töötlemine põhineb kliendisuhtel. Seoses Teie nõudega peaksite Te määrama kindlaks konkreetsed olukorrad, millal Te olete sellise andmete töötlemise vastu. Me võime kehtiva seadusandluse alusel keelduda sellise taotluse täitmisest.

9. Kellega Te peaksite ühendust võtma?

Kõik käesoleva jaotisega seotud taotlused ja nõuded tuleb esitada kirjalikult punktis „Andmekaitsespetsialist“ nimetatud aadressil.

10. Käesoleva privaatsuspoliitika ja kasutustingimuste võimalikud muudatused

Juhul kui peaksime käesolevaid andmekaitsetingimusi muutma, lisame Meie veebilehele muudetud andmekaitsetingimused koos viitega muudatuse jõustumise kuupäevale. Juhul kui muudatusettepanekud on olulised, võime Teid ka sellest teavitada muul viisil, näiteks saates e-kirja või avaldades ametliku teavituse Meie veebilehel. Soovitame Teil aeg-ajalt andmekaitsetingimusi üle vaadata, et olla kursis võimalike tehtud muudatustega.