Koroonaviirus ja muudatused kliiniku töökorralduses ›

Kaebuste esitamise kord

Nova Vita eesmärk on pidevalt parandada oma kvaliteeti

Meie suurim soov on, et kõik Nova Vita kliiniku patsiendid jäävad meie teenusega rahule ja meie ühise töö tulemusena sünniksid perre kauaoodatud lapsed. Kui siiski tekib arusaamatusi, siis palume sellest kindlasti meid teavitada, et saaksime ennast parandada ja tõsta teenuse kvaliteeti.

TERVISEHOIUTEENUSTE KVALITEEDIST TULENEVATE VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

 1. Tervishoiuteenuse kvaliteedist tulenevaid vaidlusi vaatab läbi Nova Vita Kliinik AS juhatus koos raviarstiga.
 2. Kaebus esitatakse selgesti loetavas kirjas ning antakse üle isiklikult või edastatakse posti, faksi või elektronposti teel Nova Vita Kliiniku juhatuse nimele aadressil A.H Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, faks 605 9608, e-posti aadress: novavita@novavita.ee
 3. Kaebused peavad sisaldama:
  1. isiku ees- ja perekonnanimi ning selle isiku nimi, kelle nimel kaebus esitatakse kui kaebus esitatakse teise isiku nimel;
  2. kaebuse esitaja postiaadress või muud kontaktandmed;
  3. kaebuse sisu ja kaebuse aluseks olevate asjaolude täpne kirjeldus;
  4. olemasolul dokumendid, millega kaebuse esitaja oma kaebust põhjendab.
 1. Kaebusele kirjutab alla kaebuse esitaja või tema poolt volitatud isik. Volitamise korral näidatakse kaebuses isiku andmed, kelle huvides kaebus esitatakse ja lisatakse lihtkirjalik volikiri. Kaebusele lisatakse dokumentaalsed tõendid (olemasolul)
 2. Nova Vita Kliinik AS-i juhatus vaatab koos raviarstiga kaebuse läbi ja kontrollib kaebuses esitatud asjaolusid neljateistkümne tööpäeva jooksul kaebuse saamisest alates.
 3. Nova Vita Kliinik AS-i juhahtus keeldub kaebuse läbivaatamisest kui:
  1. kaebus on anonüümne
  2. kaebus on ebaselgelt sõnastatud ja sisult arusaamatu;
  3. kaebus ei ole esitatud raviteenuste kvaliteedi kohta;
  4. sama juhtumi kohta on jõustunud kohtuotsus;
  5. raviteenuse osutamisest, mille kohta esitatakse kaebus, on möödunud rohkem kui 5 aastat.
 4. Kaebuse läbivaatamisest keeldumise teeb Nova Vita Kliinik AS-i juhatus kaebuse esitajale koos põhjendusega kirjalikult teatavaks.
 5. Suusõnalised arusaamatused püütakse lahendada kliinikus kohapeal, kaasates läbirääkimistesse vastavalt vajadusele Nova Vita Kliinik AS-i juhatuse ja raviarsti või muu teenindava personali.

Ettepanekud ja kaebused võib esitada ka Eesti Haigekassa klienditelefonil (+372) 669 6630 või info@haigekassa.ee. Terviseamet Tel 7943500, kesk@terviseamet.ee.